Technika pro kompostování, biomasu a obnovitelné zdroje energie

Biouhel

Ušlechtilé produkty z kvalitního kompostu – cesta ke snížení závislosti na chemických prostředcích

Biouhel (biochar)

Biouhel je zde definován jako uhlí, produkované procesem pyrolýzy.
Biouhel je vyráběn pyrolýzou biomasy, tedy procesem, při němž jsou organické látky transformovány
při teplotách v rozsahu od 350 do 1000°C bez přístupu kyslíku.

Biouhel není hnojivo, ale především nosič živin a stanoviště pro mikroorganismy. Aby se jeho vlastnosti zlepšující půdu projevily rychle a efektivně, musí být biouhel nejprve nabitý a biologicky aktivovaný. Kromě míchání biouhlu s kompostem existuje řada dalších metod aktivace a výroby podobných substrátů Terra Preta.

Biouhel je extrémně porézní a má obrovskou specifickou povrchovou plochu někdy přes 300 m2 na gram. Díky své vysoké pórovitosti je biouhel schopen absorbovat až pětinásobek vlastní hmotnosti vody a živin v ní rozpuštěných. Biouhel je ideální jako nosič živin. Živiny absorbované biouhlem vedou k tomu, že mikroorganismy nacházejí ideální stanoviště v biouhlu a jeho okolí, což prospívá celé mikrobiální revitalizaci půdy a tím i potenciálu pro symbiózy mikroorganismů a kořenů rostlin.

Protože biouhel je mnohem stabilnější než ostatní formy půdního uhlíku pocházejícího
z biomasy, zůstává v půdě mnohem déle. Biouhel je velmi stabilní forma uhlíku a proto může být použit pro ubírání CO2 z ovzduší.

Biouhel s kompostem

Nabíjení biouhlu přidáním a smícháním s kompostem je pravděpodobně nejlepší způsob, jak vyrobit substráty podobné Terra Preta. V kompostu je mikrobiální revitalizace nejvyšší, živiny jsou již zabudovány do složitých organických sloučenin a hotový substrát je již velmi blízko humusu půdy. Kompost však musí být kvalitní. Špatné komposty musí být "tráveny" půdou po dlouhou dobu a vedou k zablokování živin a mikrobiální nerovnováze.