Technika pro kompostování, biomasu a obnovitelné zdroje energie

Systémové řešení uzavřený cyklus

Technologie zpracování zbytkové biomasy představují pestrou škálu možností, jak co se týká vstupních surovin a jejich rozmanitých vlastností, tak možností používání různých technologií. Je proto nutné zodpovědně zpracovat možnosti vstupů, popsat jejich vlastnosti. Důležitou roli zde hrají lokální podmínky a samozřejmě kvalifikované posouzení možností uplatnění konečných produktů. Řešení s uplatněním výše uvedených kritérií ve světě přibývá. Zajímavým funkčním řešením je projekt původně švýcarské firmy KOMPOGAS, dnes s názvem Hitachi Zosen Inova (HZI). Představuje uzavřený cyklus zpracování biologicky rozložitelných odpadů s přeměnou na různé formy energie.

Značná část biomasy, kterou zemědělci produkují v primárních technologiích není primárně využita a dostává se do kategorie odpadní (zbytková). Přitom se často jedná o značné množství surovin vhodných pro recyklaci (transformaci) na jiné formy energie – ideální příklady pro cirkulární ekonomiku. Zemědělství tak má šanci zvýšit svou soběstačnost v různých formách energie, které zatím obvykle získává z externích zdrojů. Škála může být velmi pestrá energie elektrická, tepelná, hnojiva apod. K tomu můžeme přidat i energii solární.

Pokud byste se podobným řešením chtěli zabývat nabízíme zpracování studie proveditelnosti a pomoc při realizaci projektu.